DSL 滤波器

结果:
86
Manufacturer
Series
Output Type
Input Type
Mounting Type
结果86
选择
图片产品详情单价可用性ECAD 模型SeriesMounting TypeOutput TypeInput Type
ZE11267
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
Z-230TJA
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
Z-321NFW-50
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
ZE11326
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
Z-321P2J-MS
INTERFACE CONNECTOR
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
*
-
-
-
Z12714500233
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
ZE11264
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
ZE11906
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
3612A2
POTS SPLITTER BUS MOUNT
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
Single-Line
Z-321P2J
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
Z-369P2J
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
BZ-H175S
TWISTED PAIR TO COAX
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
*
-
-
-
Z-505P2J
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
ZE12076
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
CP-260HPF
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
*
-
-
-
CP-421SE-ST
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
*
-
-
-
ZE11329
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
Z-500IT-ST
INTERFACE CONNECTOR
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
*
-
-
-
Z12714500209
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-
Z-301LS
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
-
-
-
-

关于  DSL 滤波器

DSL滤波器,也称为低通滤波器,是一种必不可少的组件,安装在模拟设备(如电话或模拟调制解调器)与普通电话服务(POTS)线路之间。其主要目的是在连接了模拟设备和数字用户线(DSL)服务的同一线路上,防止干扰并确保最佳性能。 DSL信号和模拟设备在同一线路上的存在可能导致意外的干扰和连接问题。如果没有安装DSL滤波器,模拟设备达到其频率范围上限的信号或回波可能会对DSL服务的性能产生负面影响,导致速度降低或连接问题。同样,DSL服务在其频率范围下限处的信号可能会对模拟设备产生线路噪声和其他干扰问题。 为了解决这些干扰问题,DSL滤波器采用模拟低通滤波技术。这些滤波器只允许模拟设备使用的频率通过,同时衰减或阻塞较高频率的DSL信号。通过这样做,它们确保DSL服务和模拟设备共存而不对彼此产生不利影响。 DSL滤波器通常安装在模拟设备连接到POTS线路的点上。它们可以集成在电话插孔等设备中,也可以作为独立滤波器提供,可以与模拟设备同时插入线路中。 总之,DSL滤波器在模拟设备和DSL服务共享同一线路时起着至关重要的作用,最大限度地减少干扰并优化性能。通过选择性地允许模拟信号通过并衰减DSL信号,这些滤波器确保平稳运行,并防止DSL性能降低、连接问题和模拟设备的线路噪声等问题的发生。