AN 系列, 盒组件

结果:
24
Manufacturer
Series
Size / Dimension
For Use With/Related Products
Type
Color
Material
Features
结果24
搜索条目:
AN
选择
图片产品详情单价可用性ECAD 模型SeriesFeaturesColorMaterialTypeFor Use With/Related ProductsSize / Dimension
ANX-91315
PANEL ALUM 5.53X2.15X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
5.530" L x 2.150" W x 0.062" H (140.46mm x 54.61mm x 1.57mm)
ANX-91318
PANEL ALUM 1.81X1.30X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
1.810" L x 1.300" W x 0.062" H (45.97mm x 33.02mm x 1.57mm)
ANX-91319
PANEL ALUM 2.72X2.50X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
2.720" L x 2.500" W x 0.062" H (69.09mm x 63.50mm x 1.57mm)
ANX-91302
PANEL ALUM 4.06X2.09X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
4.060" L x 2.090" W x 0.062" H (103.12mm x 53.09mm x 1.57mm)
ANX-91312
PANEL ALUM 3.5X2.16X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
3.500" L x 2.160" W x 0.062" H (88.90mm x 54.86mm x 1.57mm)
ANX-91311
PANEL ALUM 1.7X1.5X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
1.700" L x 1.500" W x 0.062" H (43.18mm x 38.10mm x 1.57mm)
ANX-91304
PANEL ALUM 4.04X3.05X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
4.040" L x 3.050" W x 0.062" H (102.62mm x 77.47mm x 1.57mm)
ANX-91313
PANEL ALUM 4.48X2.72X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
4.480" L x 2.720" W x 0.062" H (113.79mm x 69.09mm x 1.57mm)
ANX-91321
PANEL ALUM 6.52X2.78X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
6.520" L x 2.780" W x 0.062" H (165.61mm x 70.61mm x 1.57mm)
ANX-91309
PANEL ALUM 4.02X4.02X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
4.020" L x 4.020" W x 0.062" H (102.11mm x 102.11mm x 1.57mm)
ANX-91305
PANEL ALUM 5.37X3.79X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
5.370" L x 3.790" W x 0.062" H (136.40mm x 96.27mm x 1.57mm)
ANX-91316
PANEL ALUM 5.79X3.43X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
5.790" L x 3.430" W x 0.062" H (147.07mm x 87.12mm x 1.57mm)
ANX-91310
PANEL ALUM 5.52X5.52X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
5.520" L x 5.520" W x 0.062" H (140.21mm x 140.21mm x 1.57mm)
ANX-91306
PANEL ALUM 6.23X4.26X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
6.230" L x 4.260" W x 0.062" H (158.24mm x 108.20mm x 1.57mm)
ANX-91322
PANEL ALUM 7.43X4.27X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
7.430" L x 4.270" W x 0.062" H (188.72mm x 108.46mm x 1.57mm)
ANX-91307
PANEL ALUM 8.3X5.3X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
8.300" L x 5.300" W x 0.062" H (210.82mm x 134.62mm x 1.57mm)
ANX-91323
PANEL ALUM 9.72X5.79X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
9.720" L x 5.790" W x 0.062" H (246.89mm x 147.07mm x 1.57mm)
ANX-91301
PANEL ALUM 2.13X1.87X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
2.130" L x 1.870" W x 0.062" H (54.10mm x 47.50mm x 1.57mm)
ANX-91300
PANEL ALUM 3.07X.95X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
3.070" L x 0.095" W x 0.062" H (77.98mm x 2.41mm x 1.57mm)
ANX-91320
PANEL ALUM 3.66X1.69X0.06"
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
AN
-
Natural
Metal, Aluminum
Panel, Inner
AN Series
3.660" L x 1.690" W x 0.062" H (92.96mm x 42.93mm x 1.57mm)

关于  盒组件

箱体附件,也称为箱体配件,用于扩展和增强这些保护外壳的功能和实用性。它们包括抽屉、安装选项、侧面板、PC板、底座、架子、接线端子、窗户、板件、电源输入模块、滤波器、DIN导轨等多种功能和元素。 选择箱体配件时,需要考虑制造商、产品系列、所添加的具体功能、尺寸、颜色、材料组成以及相关产品等因素。通过仔细考虑这些因素,用户可以根据自己的独特需求和规格定制外壳。 例如,抽屉提供了方便的储存空间,使得工具、备件或其他必要物品可以有条理地放置并轻松取用。安装选项和侧面板可促进内部组件的安装和稳固固定,优化外壳内部空间的利用并提供结构支撑。 PC板、底座和架子提供了安装电子设备和器件的平台,实现了外壳内部空间的高效组织和利用。接线端子、窗户和板件有助于内部组件的访问和观察,支持维护和监测工作。 电源输入模块、滤波器和DIN导轨为电力分配、电气滤波和组件安装提供了必要的基础设施,确保外壳内部电气系统的正常运行和集成。 每个箱体配件在扩展外壳和盒子的功能和适应性方面发挥着重要作用,有效满足不同应用的特定需求。 总之,箱体配件对于增强外壳和盒子的功能和多样性至关重要。通过考虑制造商、产品系列、功能、尺寸、颜色和材料组成等多种因素,用户可以选择适当的配件,定制和优化外壳以适应特定应用,确保封闭设备的有效保护和运行。