ARINC 600 BKA 系列, ARINC 插件

结果:
29
Manufacturer
Series
Reset
Contact Layout, Typical
Class Code
Type
结果29
搜索条目:
ARINC 600 BKA
选择
图片产品详情单价可用性ECAD 模型SeriesClass CodeTypeContact Layout, Typical
143-1150-002
RP BKAD 121 PIN INS
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Pin Assembly
121
143-1909-000
CONN PIN ASSY ARINC INSERT 13W2
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Pin Assembly
13W2
143-1912-000
CONN PIN ASSY ARINC INSERT 5W2
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Pin Assembly
5W2
143-1913-000
CONN SCKT ASSY ARINC INSERT 5W2
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Socket Assembly
5W2
143-2015-000
CONN PIN ASSY ARINC INSERT 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Pin Assembly
100
143-2016-000
CONN SCKT ASSY ARINC INSERT 100
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Socket Assembly
100
143-1907-000
CONN SCKT ASSY ARINC INSERT 150
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Socket Assembly
150
143-1958-000
CONN PIN ASSY ARINC INSERT 71W1
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Pin Assembly
71W1
143-1170-002
CONN SOCKET ASSY ARINC INSERT 59
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Socket Assembly
59
143-1907-001
CONN SCKT ASSY ARINC INSERT 150
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
E
Socket Assembly
150
143-1912-001
CONN PIN ASSY ARINC INSERT 5W2
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
E
Pin Assembly
5W2
143-2068-000
CONN SCKT ASSY ARINC INSERT 150
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
F
Socket Assembly
150
143-1911-000
CONN SCKT ASSY ARINC INSERT 60
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Socket Assembly
60 (#22)
143-1910-000
CONN PIN ASSY ARINC INSERT 60
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Pin Assembly
60 (#22)
143-1906-000
CONN PIN ASSY ARINC INSERT 150
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Pin Assembly
150
143-1908-000
CONN PIN ASSY ARINC INSERT 13W2
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
D
Pin Assembly
13W2
143-1909-001
REPLACEABLE INSERT BKAE 13W2 SKT
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
E
Pin Assembly
13W2
143-2085-000
CONN PIN ASSY ARINC INSERT 71W1A
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
E
Pin Assembly
71W1A
143-1913-001
CONN SCKT ASSY ARINC INSERT 5W2
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
E
Socket Assembly
5W2
143-1906-001
CONN PIN ASSY ARINC INSERT 150
联系我们
数量
联系我们
PCB Symbol, Footprint & 3D Model
ARINC 600 BKA
E
Pin Assembly
150

关于  ARINC 插件

ARINC插件是一种特定类型的电子系统组件,用于在背板或电路板之间建立连接。这些连接器根据ARINC(航空无线电公司)标准设计,该标准旨在为航空电子和其他需要高可靠性互连系统的应用程序开发。 ARINC插件是模块化插件,适合标准化背板连接器框架中。它们通过结合不同类型的电气和光纤接触插件,允许组装定制连接器配置。这种模块化设计使得可以灵活满足不同应用的具体需求,并允许在现场轻松更换或重新配置故障设备。 由于在苛刻的环境中提供可靠和高效的连接,因此这些插入件通常用于航空和航天应用。它们支持盲插,这意味着连接器可以在不需要视觉对准的情况下连接或断开。这个功能在空间有限或连接器接口受到限制的情况下特别有用。 ARINC插件在维护航空系统中信号传输和通信的完整性方面起着至关重要的作用。它们确保各种航空电子设备、数据采集系统、飞行控制系统和其他关键组件之间的强大且安全的连接。此外,它们还被用于地面通信系统,如雷达和空中交通管制系统。 总之,ARINC插件是模块化组件,用于在航空电子和其他高可靠性应用中建立可靠连接的背板连接器。它们符合ARINC标准,并提供灵活性、易于更换和盲插功能。通过将ARINC插件纳入电子系统中,工程师可以确保关键组件之间的高效且安全的互连,有助于提高系统的整体可靠性和性能。